Izdvojeni radovi

Nina Alvir: Corporate-NGO partnerships in creating sustainable development

Martina Matišić: Sternov Wittgenstein. Tumačenje Filozofskih istraživanja Ludwiga Wittgensteina od strane Davida Sterna

Kristijan Krkač: Wittgenstein on the self – We robots

Sandro Skansi: Je li benzen nužno C6H6?

Winfried Löffler: An overlooked consequence of Swinburne’s probabilistic theology.

Winfried Löffler: Aquinas on the demonstrability of God’s existence: some lessons from Summa Theologica I, Q.2, A.2.

Ivan Macan: Doprinos isusovaca teološkim i filozofskim znanostima.

Krešimir Agbaba: Bohrovo ograničenje deskriptivne metafizike i tumačenje kvantnog formalizma. 

Borna Jalšenjak: Tako slični, a opet tako različiti.

Darko Štaudinger: Osoba-Subjekt.

Kristina Polegubić: Put Alvina Plantinge u dokazivanju Božjeg postojanja.

Kristina Polegubić; Marko Ulaga: Moć etičkog poslovanja K. Blancharda i N.V. Pealea.

Petar Čurić: Esej o Hegelovoj filozofiji teatra ili kako je Antigonina tragedija srušila zgradu apsolutnog duha.

Marito Mihovil Letica: Bošković u odnosu na Descartesa i Galileja.

Kristijan Krkač; Josip Lukin: Wittgenstein on Consciousness in Philosophical Investigations.

Kristijan Hrdžić: Odgovornost međunarodnih korporacija.

Siniša Lučić: Wittgenstein o religiji.

Robert Ravenšćak: Eshatologija i ontologija mesijanskog u kontekstu etatičke discipline i kontrole.

Petar Čurić: Status filozofije u odnosu na prirodne znanosti.

Marito Mihovil Letica: René Descartes između racionalističke samosvijesti i kršćanske vjere u Boga.

Sanja Benko: Baruch de Spinoza.

Ivan Spajić; Josipa Grigić: Melvin’s A.I. dilemma: Should robots work on Sundays?

Juraj Primorac: Blaise Pascal.

Kristijan Krkač: Filozofija kao društvena kritika ili happy end industrije, politike, religije i umjetnosti.

Marko First: Obnova liberalizma pomoću inteligencije.

Ibrahim Đonlagić: Epistemologija i dogovor.

Kristijan Hrdžić: Komunikativno djelovanje u filozofiji Jürgena Habermasa.

Ibrahim Đonlagić: Bit jezika.

Ivan Spajić: Odnos uma prema okolini u monističko-materijalističkoj paradigmi.

Berislav Njegovec: Knjiga kao simbol.

Berislav Njegovec: Nelson Goodman: “Jezici umjetnosti”. 

Anja Ferenc; Ivana Kesten: Embracing new Religion.

Jasminka Tuksar: Utilitarizam i problem razlikovanja viših i nižih ugoda.

Ivan Dodlek: Zlo kod Augustina i estetika ružnoga.

Kristijan Krkač: Jesu li riječi brand i marka sinonimi?

Ibrahim Đonlagić: Bit suđenja o dobru i zlu.

Ladislav Babić: Znanost, vjera i komplementarni opis stvarnosti.

Marin Beroš: O Zenonovom ”gradu mudraca”.

Petar Jakopec: Evolucija u pogledu Henria Bergsona.